> Regulamin-konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN  KONKURSU
„Sprawdź swój potencjał”
 
 
50 nagród na 10 lat Polskiego Rolnictwa w UE
Razem zmieniamy Polskie Rolnictwo
 
 
I. Organizator konkursu
 
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Polski Farmer s.c. Bogdan Bartkiewicz Joanna Kopeć,  z siedzibą przy ul. Błońskiej 36B, 05-555 Tarczyn, posługującą się NIP: 123-127-87-47 oraz REGON 146757187, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu Konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie, realizację programu bądź sponsorowanie nagród.
 
II. Cel i przebieg konkursu
 
1. Celem Konkursu jest popularyzowanie rozwiązań z zakresu rolnictwa precyzyjnego stosowanych w gospodarstwach rolnych.
2. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu autorskiej koncepcji efektywnego wykorzystania urządzeń marki Trimble® z zakresu rolnictwa precyzyjnego w swoim gospodarstwie rolnym, w oparciu o obliczenia wykonane z wykorzystaniem kalkulatora oszczędności w gospodarstwie rolnym (wyniki obliczeń muszą być załączone do przesłanej koncepcji). 
3. Nagrody wymienione w pkt VII poniżej otrzymają autorzy koncepcji najbardziej efektywnego wykorzystania urządzeń marki Trimble® z zakresu rolnictwa precyzyjnego w swoim gospodarstwie rolnym. 
4. Kalkulator oszczędności w gospodarstwie rolnym został przygotowany przez Organizatora i umieszczony na stronie internetowej www.polski-farmer.pl. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za poprawne funkcjonowanie wprowadzonych przez niego algorytmów i funkcji, Uczestnik natomiast ponosi wszelką odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych przez niego danych.
 
III. Termin trwania
 
1. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 19 września 2014 r..
 
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne. podmioty występujące wspólnie: s.c. i konsorcjum uczestników, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia jakim jest produkcja rolna. 
2. Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium RP.
3. Uczestnik musi być właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego na terytorium RP.
4. Organizator, jego pracownicy, członkowie jury oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą brać jakiegokolwiek udziału w Konkursie. Wszyscy Uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.
5. Zgłoszenie uczestnictwa jest bezpłatne.
6. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie www.polski-farmer.pl i przesłania na adres mailowy biuro@polski-farmer.pl lub osobistego złożenia na ręce Organizatora bądź jego pracowników lub przesłania pocztą na adres: Polski Farmer s.c. ul.Błońska 36B 05-555 Tarczyn z dopiskiem :”Zgłoszenie konkursowe”. Organizator dopuszcza możliwość uzupełnienia formularza podczas rozmowy telefonicznej z jego pracownikiem. W takiej sytuacji potwierdzenie rozmowy telefonicznej w postaci wypełnionego formularza konkursowego wysyłane jest do Uczestnika, który to zobowiązany jest do potwierdzenia drogą mailową zgodności zawartych informacji z tymi przekazanymi telefonicznie.
7. Uczestnik oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.), iż został poinformowany, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma Polski Farmer s.c. Bogdan Bartkiewicz Joanna Kopeć z siedzibą w Tarczynie 05-555, ul. Błońska 36B
b) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
c) ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu w Internecie oraz w informacjach prasowych.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w 26 września 2014 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (termin, godzina oraz dokładny adres zostaną podane przez Organizatora w późniejszym terminie na internetowej stronie głównej Organizatora).
11. Zgłoszenia przesłane po 19 września 2014r nie będą dopuszczone do Konkursu.
12. Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy aktualnie obowiązujących w kraju Uczestnika przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na otwarte pytanie Konkursowe. Uczestnik oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów prawa obowiązującego aktualnie w kraju Uczestnika ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w niniejszym punkcie i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
13. Laureaci nagród w związku z otrzymaniem nagrody przenoszą na Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworów w następującym zakresie:
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b) Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f) Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 
14. Każdy z Uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przez niego utworach, w szczególności poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.
 
V. Skład jury konkursu
 
1. W skład jury powołani będą przedstawiciele: Organizatora, partnerów i sponsorów konkursu.
2. Wypełnione formularze zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora, pod kątem ich zgodności z Regulaminem, a laureatów nagród wyłoni Jury Konkursu.
3. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i jury są ostateczne i niepodważalne.
4. W skład jury wejdą przedstawiciele firmy Polski Farmer s.c., Trimble® oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 
VI. Nagrody
 
1. Nagrody w konkursie stanowić będą:
 
a) za 1-2 miejsce: Trimble® FmX®. 
 
Zintegrowany wyświetlacz FmX® jest zaawansowanym, w pełni funkcjonalnym wyświetlaczem nawigacyjnym wspomagającym Cię we wszystkich pracach rolniczych wymagających precyzji. Jego wszechstronność pozwala na dostosowanie do rozwijającego się gospodarstwa. W jego ramach udostępnione są najnowsze funkcje, które pomagają zwiększyć wydajność na każdym etapie cyklu uprawy - od sezonu do sezonu, rok po roku.
Wartość nagrody: 17.400,00zł/szt
 
b) za 3-5 miejsce : Trimble® CFX-750™.
 
Wielofunkcyjny wyświetlacz nawigacyjny CFX-750™ oferuje najważniejsze funkcjonalności związane z precyzyjnym rolnictwem. Jest to intuicyjne urządzenie pozwalające bez problemu wykonywać codzienne zadania rolnicze, wydłużyć czas pracy oraz zwiększyć wydajność gospodarstwa.
Wartość nagrody: 10.400,00zł/szt
 
c) za 6- 10 miejsce : Trimble® Ez-Guide® 250. 
 
System EZ-Guide® 250 zapewnia wysokiej jakości podstawowe funkcje nawigacji. System ten dobrze sprawdza się w przypadku uprawy zbóż, w przypadku których możliwie jest stosowanie dokładności poniżej 1 metra. Używa się go do podstawowej nawigacji pozwalającej ułatwić pracę niezależnie od sezonu.
Wartość nagrody: 5.200,00zł /szt
 
d) za 11 – 50 miejsce : 20% bon rabatowy na zakup od firmy Polski Farmer s.c. dowolnych urządzeń z wyłączeniem usług sygnałów korekcyjnych i serwisu.
 
2. Nagrody zostaną zrealizowane w terminie i na warunkach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Organizatorem i osobą nagrodzoną. 
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do cesji prawa do wybranej nagrody ani zamiany nagród na ich równowartość pieniężną lub ich zamiany na inne nagrody rzeczowe.
4. Nagrody niewydane Uczestnikom pozostają do dyspozycji Organizatora.
 
VII . Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości 
 
1. Wyniki zostaną ogłoszone na rozstrzygnięciu konkursu oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.polski-farmer.pl. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną.
 
VIII. Unieważnienie konkursu
 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
1)  gdy nie wpłynie żaden formularz zgłoszeniowy,
2) gdy żaden formularz zgłoszeniowy nie spełni warunków Regulaminu.
 
IX. Postanowienie końcowe
 
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na stronie internetowej www.polski-farmer.pl  z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Dokonanie przez Organizatora montażu nagrody podlega opłacie zgodnej z cennikiem Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
6. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z nagrodą obciążają osobę nagrodzoną. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca, 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody/Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości netto.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu:
a) nieprawidłowego zarejestrowania zgłoszenia;
b) problemów z połączeniem z siecią Internet leżących po stronie Uczestnika lub dostawcy usług internetowych Uczestnika,
c) braku możliwości kontaktu z laureatem;
d) odmowy przyjęcia nagrody;
e) podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających dostarczenie nagrody.
 
8. Reklamacje i roszczenia związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną, na adres: biuro@polski-farmer.pl najpóźniej do dnia 19.09.2014r. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania. O zachowaniu terminu decyduje data zarejestrowania maila do Uczestnika przez system Organizatora.
 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji przez Uczestników połączeń internetowych ze Stroną Organizatora. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tego tytułu są wyłączone.
 
10. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Konkursu wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi zasadami korzystania ze strony określonymi przez Organizatora. 
 
11. W żadnym wypadku, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące bezwzględnie przepisy, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego straty, szkody pośrednie lub bezpośrednie, utracone korzyści Uczestnika powstałe w związku z udziałem w Konkursie lub realizacją przyznanej Nagrody. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności pozostające poza jego kontrolą, w szczególności wynikające z działania siły wyższej, aktów wojny lub terroru, strajków, agresji, inwazji lub działań władz.
 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności Poczty Polskiej, operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników.
 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Uczestnika nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora ani za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych Uczestnika w trakcie Konkursu.
 
14. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 
15. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w całym czasie trwania Konkursu, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami Konkursu lub Regulaminem mogą zostać decyzją Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
 
16. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w ten sposób spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.